SPORTOWA SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 19

im. M. Kopernika w Tychach


INFORMACJE


UWAGA

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła będzie zamknięta dla uczniów do dnia
29 maja 2020r.
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca.
W tym czasie kontakt z kontakt z nauczycielami jest możliwy poprzez e-dziennik. W razie potrzeby kontaktu z sekretariatem szkoły prosimy pisać na adres e-mail: sp19@oswiata.tychy.pl
- WNIOSEK O WZNOWIENIE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH [...] DLA UCZNIÓW KLAS I - III
- WNIOSEK O WZNOWIENIE REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
- WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA DZIECKA Z KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII
- WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA DZIECKA Z KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS VIII PRZED EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM

Informacja dla rodziców w sprawie zajęć klas I-III, rewalidacji i konsultacji.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach, mogą brać udział w następujących zajęciach:
- uczniowie klas I-III, mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych,
- uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zajęciach rewalidacji indywidualnej.
- uczniowie klas IV-VIII w zajęciach w formie konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami dotyczącymi organizacji zajęć rewalidacji indywidualnej, konsultacji i zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, a także do podpisania wniosku/oświadczenia i odesłania go wychowawcy klasy. Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionego i podpisanego do 25.05.2020 r. do godz. 8.00.

____________